Kroniske nakkesmerter efter piskesmæld (whiplash-syndrom)

Den hyppigst forekommende form for piskesmældsulykker er biluheld med påkørsel bagfra. Piskesmæld ses også ved hovedspring på lav dybde samt ved voldsom sammenstød af anden art.

De alvorligere nakkeskader efter piskesmæld kan være langvarige og kræve stor tålmodighed af patienten, inden den rette behandling findes.
I Guldimplantationsklinikken har vi god erfaring med at behandle kroniske nakkesmerter som følge af piskesmæld. Vores resultatet viser, at langt hovedparten af vores patienter oplever langvarig eller blivende smertelindring eller smertefrihed efter en behandling.
 

Hvor hyppigt er piskesmæld?

Hyppigheden af skaden antages på baggrund af undersøgelser i Sverige og Norge at være 1-2 nye tilfælde pr. 1000 indbyggere om året.
 
Langt de fleste bliver symptomfrie efter kortere tid, men 5 – 20 procent får varige og invaliderende følger.
 

Hvad er et piskesmæld?

Piskesmæld (også kaldet whiplash) var oprindelig betegnelse for en kraftig acceleration/deceleration i ryghvirvelsøjlen (skadesmekanismen), der forårsager beskadigelse af muskelfibre, led, ligamenter (ledbånd), nervevæv og (sjældent) knogle.
 
Ved begrebet piskesmæld i dag forstår man dog lige så ofte de gener og skader, der er forbundet med denne type tilskadekomst, snarere end skademekanismen.
 
Klik på følgende link for at få vist skadesmekanismen, som indtræder i forbindelse med et piskesmæld.
 
Piskesmæld er typisk forbundet med skade i og gener fra nakke og hoved. Den pludselige og ukontrollerede kraftpåvirkning forårsager en overstrækning af muskler, sener og led, som bedst kan sammenlignes med en forstuvning. Som ved andre forstuvninger fører det beskadigede væv til hævelse, stivhed og smerte.
 

Hvordan opstår piskesmæld (Whiplash)?

Piskesmæld er ofte forbundet med færdselsskader især ved bagfrakommende påkørsel, men piskesmældsskader kan opstå på mange andre måder – fx ved fald.
 
Det øger klart risikoen for skader, hvis påvirkningen sker uforberedt, hvor skadelidte dermed ikke har nået at aktivere sit muskulære forsvar ved at spænde op og dermed reducere den voldsomme bevægelse i nakken, som medfører skaderne.
 
Årsagen til, at nogle personer oplever alvorlige helbredsmæssige gener efter et piskesmæld, mens andre ikke gør, selvom de har været udsat for den samme påvirkning, kendes ikke bestemt. Hvad der præcist forvolder generne vides heller ikke med sikkerhed, da der sjældent er noget at konstatere på et røntgen, CT- eller MR-scanningsbillede.
 
Undersøgelse af personer udsat for et piskesmæld har imidlertid påvist mikroskopiske skader i hvirvellegemer, bruskskiverne, rygmarvens struktur og de omkringværende bløddele (væv), der ikke afsløres på billedoptagelser med den nuværende teknik og detaljegrad. Disse skader opstår uens fra person til person og bevirker forskellige gener fra person til person. Fælles for skaderne er dog, at de heler i løbet af 4-6 uger.
 
Man kan statistisk konstatere, at piskesmældsgener i høj grad afhænger af alder, køn og psyko-sociale forhold hos skadelidte foruden placering i fx bilen, nakkedrejning og andre konkrete forhold i skadesøjeblikket, så skaderne ikke alene er betinget af påvirkningens kraft, men nok i højere grad af individuelle forhold. Kvinder i alderen 25-40 år har højere incidensrate.
 
Der er derfor mange uklarheder bag skade, årsag og risikofaktorer omkring whiplash og et ukarakteristisk symptombillede, og disse forhold i kombination med at skaderne ikke kan påvises ved gængse billeddiagnostiske undersøgelser, giver anledning til megen mistro omkring whiplash, navnlig når påkørslen m.v. har været med lavere hastighed (lavenergitraumer).
 

Sværhedsgrader

Whiplashskaderne (Whiplash Associated Disorder) kategoriseres efter en international skala, der går fra 0-4.
 
0 svarer til ingen gener og 4 til, at der er et egentlig knoglebrud:
 
• Grad 1: Ingen indskrænkning af bevægeudslag, ingen ligamentøs skade, ingen neurologiske udfald.
• Grad 2: Nogen indskrænkning af bevægeudslag, ingen ligamentøs skade, ingen neurologiske udfald.
• Grad 3: Nogen indskrænkning af bevægeudslag, ligamentøs skade, evt. neurologiske udfald.
• Grad 4: Udtalt indskrænkning af bevægeudslag, ligamentøs instabilitet, neurologiske udfald, mulig knoglebrug eller forskydning af discus.
 
Neurologiske udfald kan for eksempel være manglende eller svage reflekser, nedsat kraft eller føleforstyrrelser i armene.
 
Grad 1 og 2 er langt de hyppigst forekommende. Er der mistanke om grad 3 eller 4 skal der som minimum udføres røntgen af nakke-rygsøjlen, men oftest også CT-scanning af nakken og evt. hjernen.
 

Symptomer efter et piskesmæld

Efter et piskesmæld med kraftig acceleration/deceleration af hovedet vil mange efter nogle timer/døgn langsomt få tiltagende nakkesmerter og stivhed i nakken. Smerterne kan stråle op i hovedet og ud i armene. Desuden kan der i vekslende grad være svimmelhed, prikken og stikkende fornemmelse i armene og fingrene, susen for ørerne, synkebesvær, koncentrations- og søvnbesvær.
Disse sygdomstegn vil hos hovedparten forsvinde fuldstændig inden for nogle uger/få måneder.
 

Ca. 10 % vil få mere kroniske gener. Smerterne kan da ændre karakter og blive mere dybe og borende – og også mere udbredte. I mange tilfælde vil det kunne påvirke erhvervsevnen. To ud af tre får spændingshovedpine, der kan optræde enten i perioder eller som en mere vedvarende trykken. Ved kroniske piskesmældsskade ses også hukommelsesbesvær, nedsat koncentrationsevne og indlæringsevne.
 
Dermed tegner der sig et billede af et meget bredt spektrum af sværhedsgrader af de nakkeskader, som følger piskesmældsulykker – lige fra milde, forbigående gener over længerevarende forløb med store gener og perioder med uarbejdsdygtighed til de allersværeste tilfælde, hvor der er sket brud på nakkehvirvler eller ledbånd.

 
Den store vifte af symptomer sammenholdt med manglende fund ved undersøgelse hos patienter med kronisk piskesmældsskade gør tilgangen til patienten problematisk. Begrebet “Whiplash Associated Disorders” (WAD) har derfor vundet indpas og beskriver symptom-komplekset associeret med piskesmældsskader.
 
De klassiske gener efter et whiplashtraume er:
 
• Nakkespændinger og nakkesmerter
• Til tider udstrålende til arm(e) og hænder og andre føleforstyrrelser
• Ondt i skuldre og til tider længere ned i ryggen
• Nedsat kraft i arme og hænder
• Balanceproblemer/svimmelhed
Spændingshovedpine
• Træthed og irritabilitet
• Depression
• Kognitive problemer – hukommelses- og koncentrationsbesvær
• Øresusen/Tinnitus og nedsat hørelse
• Kronisk muskelsmertesyndrom
• Kæbesmerter
• Syns- og læsevanskeligheder
• Søvnforstyrrelser
• Hjertebanken
 

Hvordan stilles diagnosen?

Piskesmældsskaden kan hverken ses på røntgen, CT- eller MR-scanningsbilleder fraset i de sjældne tilfælde, hvor der er sket brud på nakken eller alvorlig ledbåndsskade.
 
Diagnosen stilles derfor udfra skadesmekanismen og symptomer.
 
I Guldklinikken undersøges nakken ved en lægelig klinisk undersøgelse med en vurdering af musklernes tilstand og bevægeligheden i nakkens led. Dermed vurderes, hvordan nakkesmerterne bedst behandles.
 

Kan smerterne blive værre med tiden?

Uden behandling, ja desværre! Den onde cirkel kan imidlertid afhjælpes eller helt brydes vha. guldimplantation, hvor vi har mange års erfaring med at behandle patienter med kroniske nakkesmerter, bl.a. efter piskesmæld.
 
Ved smerter efter et piskesmæld bliver nervesystemet overaktiveret som led i, at smerterne bliver kroniske, og tærsklen for at opleve smerte reduceres (læs mere om baggrund for kroniske smerter). Undertiden ses en udvikling af smertetilstanden med spredning af smerter til hele nakke-/skulderpartiet med evt. udstråling til armene og spændingshovedpine.

 
Forværringen af smerterne skal i høj grad ses i relation til, at muskulaturen i nakken med tiden bliver mere og mere spændte. Ved svære kroniske smerter efter piskesmæld spiller muskelsmerter en afgørende rolle.
 
Smerterne spreder sig og bliver diffuse over tid på grund af afledte spændingstilstande og medinddragelse af andre muskler i skulder og nakke (læs mere om kroniske muskelsmerter).
 

Forløb og komplikationer til piskesmæld (Whiplash)

De fleste bliver smertefri i løbet af kort tid. En vis procentdel udvikler dog kroniske symptomer, som kan vare adskillige år, og i nogle tilfælde være vedvarende igennem hele livet, hvis den rette behandling ikke iværksættes.
 
Ofte ses ledsagende træthed, hovedpine og kognitive problemer.
 
Komplikationer til piskesmæld kan også være nedsat arbejdsdygtighed og længerevarende eller hyppig sygemelding.
 
Når smerterne efter et piskesmæld varer i adskillige år, skyldes det oftest, at tilstanden vedligeholdes af kroniske muskelspændinger. Dette kaldes et kronisk muskelsmertesyndrom, og kan blandt andet behandles med guldimplantation med signifikant smertelindring til følge (læs videre under behandling nedenfor).
 

Hvordan behandles piskesmæld (Whiplash)?

De akutte skader i muskler og ledbånd efter et piskesmæld er typisk 4-6 uger om at hele. Det er den efterfølgende kroniske spændingstilstand i nakkemuskulaturen, der giver kroniske nakkesmerter.
 
Behandling af piskesmældssmerter bør rette sig mod at få løsnet op for denne spændingstilstand i nakkemuskulaturen ved hjælp af forskellige behandlingsformer:
 
• Akupunktur
Guldimplantation (guldakupunktur)
• Kiropraktik
• Massage
• Smertestillende medicin (især paracetamol og NSAID-præparater)
• Øvelsesterapi med bevægelse af nakken.
 

Behandling af de akutte piskesmældssmerter (de første måneder)

Tidlig information om, hvordan man hurtigst muligt kommer igang og tilbage til almindelige daglige aktiviteter, synes at være vigtigst i forebyggelsen af kroniske piskesmældssmerter. Det er meget vigtigt at komme i gang med at bruge nakken normalt, så hurtigt som muligt for at undgå, at smerterne bliver kroniske.
 
I de første måneder efter et piskesmæld kan øvelsesterapi, akupunktur, kiropraktik og massage være effektivt for at mindske spændingerne i nakken. Effekten af disse behandlinger aftager desværre med tiden desto længere smerterne har varet og kan ikke anbefales som primær behandling i det kronisk forløb grundet begrænset smertelindrende effekt.
 
Smertestillende medicin kan være nødvendigt som supplement til ovenstående behandlinger for at komme igennem med øvelsesterapi og bevægelse af nakken, som ofte er helt stiv på grund af muskelspændinger.
 

Behandling af kroniske piskesmældssmerter (varighed over ½-1 år)

Øvelsesterapi er vigtigt under hele forløbet til genoptræning af musklerne i nakke og skulder og for at undgå forværring af muskelspændinger over tid.
 
Ved kroniske nakkesmerter med eller uden spændingshovedpine og udstrålende smerter eller føleforstyrrelser til armene, som har varet længere end 1 år, anbefales guldimplantation (guldakupunktur).
 
Guldimplantation er videnskabeligt dokumenteret at have signifikant smertelindrende effekt hos mennesker med kroniske nakkesmerter (læs mere om guldimplantation til behandling af kroniske smerter hos mennesker).
 

Hvad kan du selv gøre?

• Vær ikke nervøs for at bruge din nakke efter et piskesmæld. Der er ikke noget, der kan gå i stykker i din nakke ved almindelig dagligdags brug af nakken. Ledbånd kan ikke rives i stykker, knogler kan ikke brække og arvæv kan ikke bryde op.
 
• Sørg for at bruge din nakke dagligt og lav lette nakkeøvelser evt. efter instruks fra en fysioterapeut. Det er godt at komme i gang med øvelserne, så hurtigt som muligt, men det må ikke gøre ondt. Start derfor blidt ud, så du undgår overbelastning af nakkemusklerne. Hvis du får ondt, er det vigtigt, at du indtager smertestillende medicin evt. før træningen eller på bestemte tidspunkter af dagen til lindring af smerterne. Manglende brug af nakken kan forårsage forværring og kronificering af smerterne.
 
• Undgå at være sengeliggende eller bære halskrave. Undersøgelser viser, at sygdomsprocessen kan blive forlænge, hvis halskrave anvendes ud over de første 48 timer.
 
• Gå normalt på arbejde, også selvom du har ondt. Arbejde skader ikke nakken. Tværtimod er der risiko for langvarig sygemelding, hvis du ikke hurtigt vender tilbage på arbejde.
 
• Som udgangspunkt skal du opleve væsentlig bedring af dine symptomer ved dagligt at lave nakkeøvelser. Effekten af øvelsesterapi evt. kombineret med akupunktur, massage eller kiropraktik, skal ses inden for de første 3 til 6 måneder. Langt de fleste bliver symptomfrie efter kortere tid, men desværre får 5 – 20 procent varige og invaliderende følger.
 
• Hvis du ikke oplever nogen væsentlig effekt af øvelsesterapi, akupunktur, massage eller kiropraktik, er det vigtigt, at du skifter strategi og forsøger mere effektive behandlinger såsom guldimplantation, som er videnskabeligt dokumenteret at have signifikant smertelindrende effekt på kroniske nakkesmerter.
 
 
I Guldklinikken arbejder vi udelukkende med behandling af mennesker med kroniske smerter. Vi står parate til at hjælpe dig.
 

Guldbehandling ved piskesmæld

Guldimplantation bliver anvendt til alle former for smerter, herunder piskesmæld, smerter pga. slidgigt og diskusprolaps samt generelle kroniske muskelsmerter. Ca. 75-80% af vores patienter oplever permanent smertelindrende effekt efter en behandling. Det betyder, at flertallet af vores patienter kan reducere eller helt trappe ud af deres smertestillende medicin. Flertallet genvinder deres livsglæde og nogle bliver helt smertefri.
 
Vi har generelt gode erfaringer med at behandle mennesker, der døjer med kroniske nakkesmerter efter en piskesmældsulykke.
 
Flere af vores allerførste patienter i klinikken melder fortsat om smertefrihed eller smertelindring 10-15 år efter en behandling. Læs om succeshistorierne og vores patienters tilbagemeldinger ved at klikke på linket her.
 
Gennem videnskabelige undersøgelser har vi dokumenteret den smertelindrende effekt på kroniske nakkesmerter.
 
En guldbehandling foregår i lokalbedøvelse, hvor der lægges små 24-karat guldstifter ind omkring de ømme halshvirvler og muskler.
Behandling med guld er dermed et skånsomt og ufarligt indgreb. Den smertelindrende effekt kommer for hovedparten af patienterne efter 3 måneder og er herefter varig. Ved piskesmæld og samtidig spændingshovedpine ser vi som hovedregel både en effekt på nakkesmerter og spændingshovedpine, som lindres eller forsvinder helt.
 
Teknikken er anvendt i klinikken på mennesker siden 1996 og af dyrlægerne siden 1978 på bl.a. hunde med god effekt.
 
Læs mere om guldimplantation her.
 

Er du interesseret i at høre nærmere om dine muligheder for behandling, er du hjertens velkommen til en uforpligtende samtale med Læge Hans Kryger Kjerkegaard. Du kan enten ringe eller skrive pr. mail (find kontaktoplysninger her).
 
En vurdering af dine muligheder for behandling foregår altid på baggrund af en gennemgang af din sygehistorie og røntgenbilleder.